Quins documents necessites?

LLUM

Alta del comptador

 • CIF, NIF o Passaport. Si el client és una empresa, cal presentar el poder notarial o l’autorització corresponent.
 • CUPS, adreça del punt de subministrament o una factura antiga.
 • Dades de Domiciliació Bancària (IBAN).
 • Cèdula d’habitabilitat o document de primera ocupació.
 • Escriptures o contracte de lloguer.
 • Telèfon i correu electrònic.
 • Si es tracta d’una alta de primera ocupació: Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió.
 • Si es tracta d’una alta de segona ocupació: Butlletí de reconeixement d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

Canvis de nom del titular

 • CIF, NIF o Passaport. Si el client és una empresa, cal presentar el poder notarial.
 • Dades de domiciliació Bancària (IBAN).
 • Escriptures o contracte de lloguer.
 • Lectura del comptador.
 • En cas de subrogació per defunció, cal portar el certificat de defunció.
 • Telèfon i correu electrònic.
 • En cas de no ser el titular de subministrament ha portar la següent autorització signada: Formulari d’autorització.

Ampliacions o reduccions de potència

 • DNI del titular subministre (NIF Empresa /DNI del representant en cas de persona jurídica).
 • Còpia de la factura de la llum.
 • En cas de no ser el titular de subministrament ha de portar la següent autorització signada: Formulari d’autorització.
 • Ampliació:
  • Si l’ampliació no supera el 50% de potència màxima admisible cal portar el Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions Elèctriques de baixa tensió.
  • Si l’ampliació supera el 50% de potència màxima admisible cal portar el Certificat de Reconeixement segellat per una empresa autoritzada.
 • Reducció: Si la reducció és menys del 50% de potència contractada és necessari portar el Butlletí de Reconeixement.

Provisional d’obres

 • Llicència d’obres vigent emesa per l’Ajuntament.
 • Certificat de compliment de distàncies reglamentàries d’obres/construccions a línies elèctriques (Tècnic d’obres). Certificat sobre el compliment de distàncies reglàmentaries.
 • Mapa de situació.
 • Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió segellat pels serveis territorials d’indústria.
 • CIF-NIF o Passaport. Si el client és una empresa, cal presentar el poder notarial o l’autorització corresponent i el DNI.
 • En cas de no ser el titular de subministrament ha de portar la següent autorització signada: Formulari d’autorització.
 • Telèfon i correu electrònic.

Baixa del comptador

 • CIF, NIF o Passaport. Si el client és una empresa, cal presentar el poder notarial o la següent autorització: Formulari d’autorització.
 • Còpia de la factura de la llum.

Sol·licitar el bo social

Sol·licitud d’un Nou Punt de Subministrament

 

GAS

Alta del comptador

 • CIF, NIF o Passaport. Si el client és una empresa, cal presentar el poder notarial o l’autorització corresponent.
 • CUPS, adreça del punt de subministrament o una factura antiga.
 • Dades de Domiciliació Bancària (IBAN).
 • Cèdula d’habitabilitat o document de primera ocupació.
 • Escriptures o contracte de lloguer.
 • Telèfon i correu electrònic.
 • Certificat d’Instal·lació Individual de gas.

Canvis de nom del titular

 • CIF, NIF o Passaport. Si el client és una empresa, cal presentar el poder notarial.
 • Dades de domiciliació Bancària (IBAN).
 • Escriptures o contracte de lloguer.
 • Lectura del comptador.
 • En cas de subrogació per defunció, cal portar el certificat de defunció.
 • Telèfon i correu electrònic.
 • En cas de no ser el titular de subministrament s’ha portar l’autorització següent signada: Formulari d’autorització.

Baixa del comptador

 • CIF, NIF o Passaport. Si el client és una empresa, cal presentar el poder notarial o l’autorització següent: Formulari d’autorització.
 • Còpia de la factura de la llum.