PRIVACITAT DE DADES

Dades relatives al Responsable

Responsable Tractament
– Entitat: TECNIBER ENERGIA I SERVEIS SL
– CIF de l’entitat: B66559345
– Direcció de l’entitat: PG. RASA DELS MOLINS, 24 – (08600) BERGA
– E-mail de l’entitat: INFO@TECNIBER.ES
– Responsable del tractament: RAMON INGLÈS PLAXATS
– Telèfon del Responsable del tractament: 608.914.297
– Direcció e-mail del Responsable del tractament: info@tecniber.eu

Finalitats

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades Personals i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l’informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, a TECNIBER ENERGIA I SERVEIS SL tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

 • Arxiu / historial de treballadors i ex treballadors de l’empresa
 • Compra / venda de béns i serveis
 • Compra / venda de material
 • Control i supervisió de l’eficiència i qualitat de l’entitat
 • Control i vigilància d’accés a llocs
 • Coordinació d’activitats empresarials
 • Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades
 • Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o altres
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments.
 • Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments
 • Informació comercial mitjançant correus electrònics des de la plataforma whatsapp, sense que el responsable pugui assegurar unes correctes mesures de seguretat i tractament adequats al RGPD de la pròpia plataforma
 • Manteniment de la relació laboral i contra-prestació pels treballs realitzats
 • Prestar un servei
 • Programació de visites
 • Publicació de dades de caràcter personal en les diferents xarxes socials o altres mètodes de publicació
 • Realització de cobrament mitjançant TPV
 • Realització d’un curs / formació mitjançant pàgina web / plataforma.
 • Realitzar comandes
 • Realitzar un procés de selecció de personal en funció de les capacitats, aptituds i altres dades d’interès inclosos en el currículum
 • Recepció de la prestació d’un servei
 • Registre dels cursos / formacions realitzades
 • Seguretat de l’entitat
 • Servei postvenda i fidelització
 • Tramitació d’altes i baixes per malaltia comuna o accident laboral
 • Tramitació de pressupostos
 • Tractament de dades per a cursos i formacions
 • Utilització de dades derivades de les activitats de l’empresa
 • Vigilància d’instal·lacions de l’entitat

Termini de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades rau per:

 • Consentiment inequívoc
 • Execució d’un contracte
 • Interès legítim per part del responsable del tractament
 • Per interès públic
 •  

Destinataris

Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:

 • A altres responsables del tractament
 • Administració tributària
 • Bancs i entitats financeres
 • Cossos i forces de seguretat de l’estat
 • Entitats de Consultoria / Auditoria
 • Entitats informàtiques de manteniment de programari i maquinari
 • Gestoria / Assessoria
 • Seguretat Social
 • Servei de Prevenció de Riscos Laborals

Drets

Té dret a obtenir confirmació sobre si en TECNIBER ENERGIA I SERVEIS SL estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

Així mateix, té dret d’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret de oposició al tractament de les seves dades. TECNIBER ENERGIA I SERVEIS SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitades en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si voleu fer ús de qualsevol dels seus drets pot realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:

 • Per exercir el seu dret d’Accés feu clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Rectificació feu clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Supressió (Oblit) feu clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Limitació del Tractament feu clic aquí
 • Per exercir el seu dret d’Oposició feu clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Portabilitat feu clic aquí

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: PG. RASA DELS MOLINS, 24 – (08600) BERGA adjuntant una fotocòpia del DNI, per la certesa de la seva identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la seva sol·licitud.

Finalment, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

Política de cookies

Per conèixer les cookies que utilitzem en la nostra pàgina, recordeu que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç ús de cookies.